Specjalizacja

 SPECJALIZUJEMY SIĘ W ŚWIADCZENIU KOMPLEKSOWEJ POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH Z ZAKRESU:   

 • PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO,
 • PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO
 • SĄDOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO,
 • WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI.

 

Jednym z zasadniczych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo prawne we wszystkich kwestiach mających związek z postępowaniem upadłościowym, a także upadłością konsumencką. Świadczymy pomoc prawną na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jak i na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwego postępowania upadłościowego.

Udzielamy także wsparcia prawnego w procesie restrukturyzacji niewypłacalnego bądź zagrożonego niewypłacalnością podmiotu w ramach postępowań restrukturyzacyjnych.

W ramach określonego wyżej obszaru praktyki oferujemy Państwu usługi w kwestiach dotyczących:

 1. restrukturyzacji finansowej spółek, w tym w szczególności restrukturyzacji zadłużenia oraz przygotowywania programów optymalizacji kosztów, w tym kosztów podatkowych,
 2. analiz prawno-ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach,
 3. analiz prawno-ekonomicznych w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek wdrożenia procedur insolwencyjnych,
 4. doradztwa w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, w tym między innymi renegocjowania warunków zawartych umów,
 5. prowadzenie negocjacji z wierzycielami przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej,
 6. opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu wierzycieli oraz dłużników,
 7. opracowywania wniosków o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego (wniosków restrukturyzacyjnych),
 8. opracowywania wniosków o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa upadłego (pre-pack),
 9. opracowywania analiz prawno-ekonomicznych propozycji układowych wraz ze studiami ich wykonalności,
 10. przygotowywania wstępnych planów restrukturyzacyjnych, propozycji restrukturyzacji oraz planów restrukturyzacyjnych,
 11. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o umowę zawartą z dłużnikiem,
 12. reprezentacji członków zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych/restrukturyzacyjnych, w tym w postępowaniach związanych z ustalaniem odpowiedzialności cywilnej, karnej i podatkowej członków zarządów spółek kapitałowych,
 13. analizy czy są spełnione przesłanki do oddłużenia w ramach tzw. "upadłości konsumenckiej"
 14. opracowywania wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. "upadłość konsumencka"
 15. bieżącej obsługi prawnej syndyków mas upadłości, nadzorców sądowych, tymczasowych nadzorców sądowych,
 16. zaskarżania czynności komornika sądowego w postępowaniu upadłościowym
 17. przygotowywania wniosków  i reprezentowania wierzycieli, tymczasowych nadzorców sądowych, syndyków, zarządców przymusowych w postępowaniach w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 18. reprezentowania dłużników oraz upadłego w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 19. reprezentowania interesów wierzycieli upadłego przedsiębiorcy w postępowaniu mającym na celu ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym (oddłużenie osoby fizycznej w ramach upadłości przedsiębiorczej),
 20. reprezentowanie dłużników (upadłych) w postępowaniu mającym na celu ustalenia planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym (oddłużenie osoby fizycznej w ramach upadłości przedsiębiorczej),
 21. sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego i reprezentowanie w toku tego postępowania,
 22. sporządzanie wniosków o uchylenie albo zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego i reprezentowanie w toku tego postępowania.
 23. reprezentowania interesów wierzycieli w toku postępowania upadłościowego, a mianowicie:                                                                                                    
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach związanych ze zgłaszaniem i ustalaniem wierzytelności (sporządzanie zgłoszeń wierzytelności, sporządzanie sprzeciwów od listy wierzytelności, wniosków o dokonanie zmian na liście wierzytelności, sporządzanie zażaleń do sądu upadłościowego na postanowienia sędziego - komisarza w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu oraz na postanowienia w przedmiocie zmiany na liście wierzytelności),
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach w sprawie podziałów funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i prac obciążonych rzeczowo (sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziałów funduszów masy, sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziałów sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych rzeczowo),
 • przygotowywanie wniosków o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu,
 • reprezentowanie wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli oraz sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego - komisarza o uchyleniu uchwał zgromadzenia wierzycieli,
 • przygotowywanie wniosków o ustanowienie rady wierzycieli, powołanie członka rady wierzycieli, zmianę składu rady wierzycieli oraz sporządzanie zarzutów co do uchwał rady wierzycieli i  zażaleń na postanowienia sędziego - komisarza o uchyleniu uchwał rady wierzycieli,
 • sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziału funduszów masy upadłości oraz zarzutów przeciwko planom podziałów sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych rzeczowo i reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach wywołanych wniesieniem powyższych zarzutów,
 • sporządzanie w imieniu wierzycieli zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego,
 • sporządzenie w imieniu wierzycieli zażaleń na postanowienia o umorzeniu - w całości lub w części - zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną,
 • przygotowywanie wniosków o uchylenie układu oraz o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowywanie propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym
 • sporządzanie zarzutów przeciwko układowi i reprezentację w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym.

      24. reprezentowanie interesów dłużnika/upadłego w toku postępowania upadłościowego, a mianowicie:

 • sporządzanie propozycji układowych w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie zastrzeżeń co do układu zawartego w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowywanie wniosków o uchylenie układu oraz o zmianę układu zawartego w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentowanie upadłego w postępowaniach zmierzających do ustalenia listy wierzytelności (sporządzanie sprzeciwów od listy wierzytelności, co do uznania wierzytelności, sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego - komisarza  na postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia lub zmiany listy wierzytelności,
 • sporządzanie zarzutów przeciwko planom podziału funduszów masy upadłości oraz zarzutów przeciwko planom podziałów sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo

     25. reprezentowanie innych podmiotów w postępowaniach mających związek z toczącym się postępowaniem upadłościowym, a mianowicie:

 • sporządzanie wniosków o wyłączenie z masy składników mienia  nienależących do majątku upadłego oraz świadczeń otrzymane za zbyte mienie i reprezentowanie w postępowaniu w przedmiocie wniosku o wyłączenie,
 • sporządzanie pozwów o wyłączenie z masy upadłości i reprezentację przed sądem upadłościowym w postępowaniu z powództwa o wyłączenie z masy,
 • sporządzanie skarg na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie wezwań do złożenia oświadczenia o odstąpienie lub wykonaniu umowy wzajemnej,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego - komisarza zezwalające syndykowi na wypowiedzenie umów najmu lub dzierżawy zawartych przez upadłego.

     26. reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE

Kancelaria udziela także wsparcia prawnego w procesie restrukturyzacji niewypłacalnych bądź zagrożonych niewypłacalnością firm w ramach postępowań restrukturyzacyjnych. W ramach tego obszaru praktyki oferujemy usługi w kwestiach dotyczących:

 1. Analiz prawno-ekonomicznych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach, 
 2. Analiz prawno-ekonomicznych w zakresie obejmującym ustalenie istnienia przesłanek wdrożenia procedur restrukturyzacyjnych,
 3. Rozpoznania przyczyn trudnej ekonomicznej dłużnika oraz przeglądu możliwych środków restrukturyzacyjnych,
 4. Prowadzenia negocjacji z wierzycielami przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością,
 5. Opracowywania analiz prawno-ekonomicznych propozycji układowych wraz ze studiami ich wykonalności,
 6. Opracowywania programów działań naprawczych w formie dokumentu (planu restrukturyzacyjnego), który będzie podstawą planowanych zmian i punktem wyjścia do zawarcia ewentualnego układu z wierzycielami,
 7. Reprezentowania interesów przedsiębiorców(dłużników) oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych:
 • pełnienie funkcji nadzorcy układu w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 • pełnienie funkcji nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym,
 • pełnienie funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym,
 • opracowywanie wniosków o zatwierdzenie układu zawartego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 • opracowywania wniosków o otwarcie: przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego (wniosków restrukturyzacyjnych),
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników na zgromadzeniu wierzycieli oraz sporządzanie zażaleń na postanowienia sędziego - komisarza w przedmiocie uchwał zgromadzenia  wierzycieli,
 • przygotowywanie wniosków o ustanowienie rady wierzycieli, zmianę składu rady wierzycieli oraz sporządzanie zarzutów co do uchwał rady wierzycieli i  zażaleń na postanowienia sędziego - komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli,
 • sporządzanie w imieniu dłużnika zażaleń na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Adwokat Andrzej Świąder jako nadzorca układu sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego do dnia prawmocnego ukończenia postępowania w oparciu o umowę o sprawowanie nadzoru nad postępowaniem, która zawierana jest z zainteresowanym klientem. Udział Adwokata Andrzeja Świądra posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego w ww. postępowaniu zabezpiecza jego prawidłowy tok i prawidłowość stosowanych procedur. 

SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE


Udzielamy również pomocy prawnej w kwestiach dotyczących: postępowania klauzulowego, postępowania zabezpieczającego, sądowego postępowania egzekucyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.
 

    W ramach tej sfery naszej działalności oferujemy między innymi:

 1. sporządzenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności,
 2. reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu klauzulowym,
 3. reprezentowanie małżonka dłużnika w postępowaniu o nadanie przeciwko temu małżonkowi klauzuli wykonalności,
 4. reprezentowanie nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego w postępowaniu klauzulowym,
 5. reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego, zamiast utraconego,
 6. sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego oraz egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 7. sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych,
 8. sporządzenie wniosku o  wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej,
 9. sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego,
 10. sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania zabezpieczającego,
 11. złożenie kompletu dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej bądź do właściwego sądu,
 12. reprezentowanie w sądowym postępowaniu egzekucyjnym,
 13. reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 14. ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,
 15. przekazywanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika,
 16. stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych,
 17. doradztwo prawne dla zarządców oraz zarządców przymusowych,
 18. sporządzanie pozwów przeciwegzekucyjnych i reprezentację w postępowaniu wywołanym wniesieniem powództwa opozycyjnego bądź ekscydencyjnego,
 19. przygotowywanie skarg na czynności oraz zaniechania komornika i reprezentację w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi, w tym skarg na udzielenie przybicia dokonane w toku egzekucji z ruchomości, skarg na opis i oszacowanie nieruchomości,
 20. sporządzanie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej,
 21. sporządzanie zarzutów na oszacowanie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, które zostało dokonane przez poborcę skarbowego,
 22. sporządzanie zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 23. przygotowywanie skarg: na czynności organu egzekucyjnego lub egzekutora, na oszacowanie ruchomości dokonane przez poborcę skarbowego, na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji, na czynności dotyczące obwieszczenia o licytacji, na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji,
 24. sporządzanie wniosków o wyłączenie spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub praw majątkowych,
 25. sporządzanie zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji i reprezentację w postępowaniu wywołanym wniesieniem tych zarzutów,
 26. sporządzanie skarg na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy,
 27. sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji w wypadkach prawem przewidzianych,
 28. obecność podczas dokonywania przez komornika czynności egzekucyjnych.

 

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

 

Poza przedstawionymi powyżej dwoma głównymi segmentami naszej działalności zakres świadczonych przez nas usług obejmuje również m.in.:

 1. pomoc w tworzeniu spółek, fundacji i stowarzyszeń w kraju i za granicą (przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni),
 2. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentacja w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 3. pomoc w likwidacji spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni,
 4. reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek, a w szczególności: o wyłączenie wspólnika ze spółki, o zasądzenie od członka zarządu spółki z o.o. zobowiązań spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały.
 5. prowadzenie spraw o odszkodowania za urządzenia przesyłowe istniejące na nieruchomości,
 6. doradztwo w kwestiach związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, jak również jej likwidacją,
 7. prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,  zachowek, dział spadku,
 8. doradztwo w kwestiach dotyczących zmiany sposobu zorganizowania majątku lub struktury kooperacyjnej przedsiębiorstw,
 9. skuteczną i kompleksową pomoc w odzyskiwaniu wierzytelności na każdym etapie postępowania (windykacja B2B oraz B2C),
 10. pomoc w konstruowaniu i negocjowaniu rozmaitych umów potrzebnych do sformalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej,
 11. prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej),
 12. reprezentację w procesach opartych na przepisie art. 299 k.s.h.
 13. reprezentację w postępowaniach  wszczynanych w oparciu o przepisy art. 116 oraz 116a ustawy Ordynacja podatkowa,
 14. prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 15. reprezentację w sprawach o o odpowiedzialność członka zarządu spółek (stowarzyszeń, fundacji etc.) za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
 16. obronę w postępowaniach karnych w sprawach o:
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art.296 - 309 k.k.),
 • przestępstwa określone w art. 586 - 595 k.s.h. oraz w art. 267b ustawy - Prawo spółdzielcze,
 • przestępstwa przeciwko prawidłowemu przebiegowi postępowania upadłościowego oraz postępowań restrukturyzacyjnych(art. 522 p.u., 523 p.u., 399 p.r., 400 p.r.).
 1. reprezentację w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie należne z różnych tytułów np.
 • z tytułu czynu niedozwolonego (wypadek komunikacyjny, błąd lekarski, błąd medyczny, szkoda wyrządzona przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części)
 • z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie decyzji ostatecznej, prawomocnego wyroku,
 • z tytułu szkody wyrządzonej przez niesłuszne skazanie lub niesłuszne zatrzymanie.

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Polityka Cookies (link)